Den otevřených dveří 14.10.2023 9:00 - 17:00. Prosíme o potvrzení vaší účasti do 5.10.2023 na email objednavky@probbe.cz, tel. 499 399 636 nebo vašemu obchodnímu zástupci. Děkujeme

Soutěž

PRAVIDLA SOUTĚŽE - o 2 vstupenky do zoo Jihlava

 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže “Vyhrajte krmivo zdarma” uvedenou na facebookové stránce facebook.com/krmeni.cz/ (dále jen „soutěž“). Soutěž nijak nesouvisí se společnosti Meta, která vlastní stránku Facebook. Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků Pořadatelem.

 

Pořadatelem soutěže je:

 

TV PROBBE s.r.o. IČ: 26009366 se sídlem: Osadní 12a, 170 00 Praha (dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)

 

I. Termín a místo konání soutěže:

1. Soutěž probíhá od 19.9.2023 - 22.9.2023 do 12:00 (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), prostřednictvím komentářů na facebooku.

 

II. Účastníci soutěže:

1. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba, starší 18 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“). Osoby mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze s předchozím souhlasem svého zákonného zástupce. Tuto skutečnost je zadavatel (popř. pořadatel či technický správce) soutěže oprávněn kdykoliv ověřit, a pokud zjistí, že takovému soutěžícímu nebyl souhlas zákonným zástupcem udělen, a to ani dodatečně, je oprávněn soutěžícího ze soutěže bez náhrady vyloučit. Zadavatel (popř. pořadatel) je zároveň oprávněn si kdykoli vyžádat poskytnutí souhlasu zákonného zástupce v písemné formě a soutěžící je povinen předložit zadavateli (popř. pořadateli či technickému správci) tento písemný souhlas zákonného zástupce. Nepředloží-li soutěžící písemný souhlas zákonného zástupce do 4 dnů ode dne odeslání žádosti, bude ze soutěže vyloučen.

2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá zadavateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím udělení náhradnímu výherci, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel či zadavatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

 

III. Výhry v soutěži a jejich předání:

1. V Soutěži hrajeme o 6 x 2 vstupenky do zoo Jihlava

2. Výhry budou výhercům zaslány prostřednictvím kurýrní společnosti nebo české pošty výhradně na doručovací adresu na území České republiky, kterou výherci uvedou jako odpověď na informační zprávu o výhře nebo přidány k další objednávce v eshopu krmeni.cz

3. Skutečnost, že se účastník soutěže stal výhercem v soutěži, bude danému účastníkovi sdělena do 48 hodin od vyhodnocení soutěže, a to prostřednictvím oznámení na facebooku v komentáři u příspěvku soutěže. Soutěžící je povinen na tuto výherní zprávu odpovědět a v rámci této odpovědi uvést své jméno, příjmení, adresu a telefonní kontakt. Odesláním této odpovědi uděluje soutěžící pořadateli také svůj souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, a to v rozsahu uvedeném v čl. V. odst. 1. pravidel. V případě, že výherce tuto svou kompletní odpověď na emailovou zprávu nedoručí zadavateli do 7 dnů ode dne odeslání výherní zprávy pořadatelem, ztrácí nárok na výhru, a ta propadá ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Výhra bude každému výherci odeslána nejpozději do 30 pracovních dnů od doručení odpovědi na výherní zprávu na adresu v České republice, kterou výherce pořadateli sdělil.

4. Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

5. Každý soutěžící se smí soutěže zúčastnit výhradně s jednou odpovědi (komentářem), splňujícími podmínky. V případě porušení této povinnosti je zadavatel oprávněn takového soutěžícího bez náhrady ze soutěže vyloučit.

 

IV. Pravidla soutěže a určení výherců:

1. Do soutěže se účastník zapojí tak, že v době konání soutěže vloží komentář s odpovědí pod soutěžní příspěvek

2. Každý účastník se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Výhru v soutěži může každý jednotlivý soutěžící získat rovněž pouze jednou.

3. Určení výherců:

a. V soutěží vyhrávaje celkem 6 soutěžících, kterého vybereme náhodně na základě správně zaslané odpovědi.

b. Každý výherce získá 2 vstupenky do zoo Jihlava

b. Za celou dobu konání soutěže může vyhrát soutěžící pouze jednou.

 

V. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy:

1. Registrací do soutěže resp., nahráním své soutěžní odpovědi na položenou soutěžní otázku a případně odesláním odpovědi na oznámení o výhře (výherní zprávu) dle čl. III. odst. 3 pravidel bere soutěžící, popř. jeho zákonný zástupce, na vědomí, že jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, fotografie, soutěžní příspěvek a případně v rozsahu dle čl. III. odst. 3 těchto pravidel (dále jen „údaje“) budou zpracovávány pořadatelem, jakožto správcem (dále jen jako „Společnost“) (pokud neudělil již souhlas v uvedeném rozsahu dříve) dobrovolný souhlas k užití údajů v rozsahu dle věty první tohoto odstavce pro zařazení do databáze pro marketingové účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách. Uvedený souhlas zahrnuje i zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.. Údaje budou uloženy a zpracovány po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.

2. Účastníci soutěže, resp. jejich zákonní zástupci, výslovně souhlasí s tím, že zadavatel i pořadatel soutěže jsou oprávněni užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně účastníkem uvedené jméno, příjmení, město, soutěžní příspěvek v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jejich výrobky, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

 

VI. Závěrečná ustanovení:

1. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na této stránce s pravidly.

2. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu.

3. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná. Výhry, které se nepodařilo v rámci soutěže přidělit konkrétnímu výherci, případně ji nebylo možné výherci v souladu s pravidly doručit, propadají bez dalšího zadavateli soutěže.

4. Pořadatel není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. V případě pochybností pořadatele o splnění podmínek soutěže účastníkem, leží důkazní povinnosti na účastníkovi.

5. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

6. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporována, spravovaná nebo přidružená se společnosti Meta majitelem Facebooku. Účastníci jsou srozuměni s tím, že poskytují své informace zadavateli a pořadateli soutěže.