Obchodní podmínky Probbe.cz

Od 10.03.2022 se zvedá minimální hodnota pro rozvoz zdarma na  3 000 Kč.

Objednávky přijimáme pro zkvalitnění služeb telefonem, emailem, přes b2b nejpozději 1 pracovní den před dodáním zboží do 15:00 hod .

Pokud si objednáte zboží a budete ho chtít doručit MIMO PRAVIDELNÝ ZÁVOZ budeme si účtovat za KAŽDÝ BALÍK 99kč

U objednávek s hodnotou menší než 1500kč, může být přičtena přirážka 5%.

NÁKUP ANTIPARAZITIK JE MOŽNÝ POUZE S OSVĚDČENÍM PRODEJCE VLP!

 

 

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti TV PROBBE s.r.o. (dále rovněž „Podmínky“) upravují smluvní vztahy a veškeré vztahy, v jejichž rámci bylo na Podmínky odkázáno, mezi společností TV PROBBE s.r.o.; se sídlem Osadní 12a, Praha 7, 170 00; IČ: 26009366; DIČ: CZ26009366; spisová značka: C 165486 vedená u Městského soudu v Praze (dále rovněž „Dodavatel“) a fyzickými či právnickými osobami, které jsou v závazkovém či obdobném vztahu k Dodavateli v postavení kupujícího, odběratele zboží, výrobků, či služeb, dlužníka, či osoby činící úkony směřující k vytvoření závazkového vztahu s Dodavatelem (dále rovněž „Odběratel“), při jejich podnikatelské činnosti.  Podmínky se stávají součástí každé smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a Odběratelem a určují část jejího obsahu, nestanoví-li smlouva výslovně jinak.

 1. Platnost a účinnost

Tyto dodací Podmínky jsou platné a účinné pro všechny smluvní vztahy a veškeré vztahy, v jejichž rámci bylo na Podmínky odkázáno, mezi Dodavatelem a Odběratelem bez ohledu na druh zboží, služeb, výrobků, dodávaných (dále rovněž souhrnně jako „produkty“ či „zboží“) Dodavatelem Odběrateli v rámci příslušného vztahu. Dodavatel dodává produkty dle položek uvedených v internetovém obchodě Dodavatele na webové adrese www.b2b.probbe.cz s uvedením nabídky a cen produktů. Produkty, jejichž výroba či dodávky byly ukončeny, dodává Dodavatel pouze do vyprodání zásob.

 1. Podmínky registrace


Novým zákazníkům, korporacím a podnikatelským subjektům provozujícím svoji podnikatelskou činnost na základě zákona o živnostenském podnikání nebo na základě jiného oprávnění vydá zákaznické oddělení Dodavatele registraci na základě žádosti o registraci a po předložení:
•   živnostenského oprávnění (ŽL, KL nebo jiné oprávnění apod.) a
•   prokázání aktivního podnikání (nahlédnutí do přihlášky FÚ, ČSSZ, posledního daňového přiznání – pouze první strany s potvrzením příslušného FÚ apod.) a
•   vyplnění žádosti o registraci a souhlasu s obchodními podmínkami Dodavatele

 1. Zrušení registrace a odstoupení Dodavatele od smlouvy o prodeji

 2. Dodavatel registraci  zruší a odstoupí od smlouvy s Odběratelem, který:
  aa) o zrušení registrace sami požádají nebo
  ab) zneužijí registraci, nebo její zneužití třetí osobou vědomě či nevědomě připustí nebo
  ac) v období stanoveném Dodavatelem nerealizují nákup a nedosáhnou obratového limitu stanoveném Dodavatelem nebo
  ad) ukončí či přeruší svojí podnikatelskou činnost, nebo
  ae) jinak výrazně poruší své závazky či povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu, úmyslně či z nedbalosti poškodí Dodavatele přímo nebo i ve spojitosti, jednají v rozporu s dobrými mravy či obvyklými obchodními zvyklostmi,
 3. Ukončí-li nebo přeruší-li z jakýchkoliv důvodů Odběratel svoji podnikatelskou činnost, je povinen bez zbytečného odkladu společnost na tento fakt upozornit.
  c. Změny registrace je oprávněn činit výhradně registrovaný podnikatel, či osoba za podnikatelský subjekt oprávněná jednat.

 

 1. Objednávka
  1. Objednávkou je dostatečně určitý projev vůle Odběratele o koupi či odběr produktu Dodavatele učiněný Odběratelem v jakékoli formě, zejména elektronicky, telefonicky nebo písemně. Objednávka Odběratele je závazným právním jednáním. Dodavatel není povinen objednávku akceptovat. Dodavatel je oprávněn akceptovat objednávku zpravidla stejným způsobem, jakým byla učiněna.
  2. Potvrzení (akceptace) objednávky je projev vůle Dodavatele být objednávkou vázán. Jednotlivá smlouva (kupní, o dodávce produktů či obdobná smlouva) je uzavřena doručením potvrzení objednávky Dodavatelem Odběrateli.
  3. Od 1.10.2016 přijímáme objednávky pro zkvalitnění služeb telefonem, emailem, přes b2b nejpozději 1 pracovní den před dodáním zboží do 15:00 hod .
  4. Pokud si objednáte zboží a budete ho chtít doručit MIMO PRAVIDELNÝ ZÁVOZ budeme si účtovat za KAŽDÝ BALÍK 99kč
  5. U objednávek s hodnotou menší než 1 500 kč, může být přičtena přirážka 5%.
 2. Ceny
  1. Všechny udávané ceny jsou platné zveřejněním v internetovém obchodě Dodavatele. Ceny se udávají v Kč s DPH. Dodavatel si vyhrazuje právo určení chyb nebo změny cen či sazby DPH. U zboží, které není v době objednávky skladem, může dojít ke změně ceny. Odběratel má právo z důvodu změny ceny odstoupit od smlouvy, odstoupení však musí učinit ve lhůtě do 3 dnů ode dne, kdy se o změně ceny dozvěděl, jinak právo na odstoupení od smlouvy ztrácí. Ceny nezahrnují náklady na dopravu či balení zboží (produktů).
 3. Práva z vadného plnění
  1. Není-li dále uvedeno jinak, odpovídá Dodavatel za vady plnění dle platných a účinných právních předpisů. Uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti produktu na jeho obalu nebo v reklamě má účinky záruky za jakost a platí v uvedeném rozsahu pouze v případě, že ze strany Odběratele nedošlo k neodbornému nebo nešetrnému zacházení se zbožím, nedodržením doporučených pracovních postupů, použití nebo skladování zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickému poškození nebo opotřebení způsobenými Odběratelem. Záruka za jakost se nevztahuje na vady zboží v případě vnější událostí po přechodu nebezpečí škody na věci. Zboží, které má materiálovou či výrobní vadu, nahradí Dodavatel Odběrateli za zboží bez závad.
  2. Odběratel je povinen zjištěné výrobní a materiálové vady dodaného zboží oznámit Dodavateli bezprostředně po dodání nebo neprodleně poté, kdy Odběratel vady zjistit měl a mohl. V případě doručení zjevně poškozené zásilky má Odběratel právo tuto zásilku nepřijmout, v tomto případě ihned sepíše o této skutečnosti protokol s přepravcem, resp. osobou předávající zboží. V případě pozdějšího zjištění, nejpozději však do 3 pracovních dnů od doručení zásilky, oznámí tuto skutečnost Odběratel reklamačnímu oddělení Dodavatele. Neoznámí-li Odběratel zjevné vady množství, jakosti nebo provedení zboží ve lhůtě dle tohoto článku, má se za to, že zboží bylo dodáno bez zjevných vad a v množství sjednaném ve smlouvě.
  3. Při neúspěšném pokusu o nápravu nebo o zaslání další zásilky může Odběratel zvolit mezi snížením ceny nebo odstoupením od smlouvy. Svou volbou je Odběratel nadále vázán a není oprávněn tuto následně měnit bez souhlasu Dodavatele.
 4. Vrácení zboží
  1. Odběratel má právo vrátit zboží do 10 pracovních dnů od jeho dodání. Po uplynutí lhůty dle věty předchozí nárok Odběratele na vrácení zboží zaniká. Podmínkou možnosti vrácení je nepoužité zboží v originálním nepoškozeném obalu bez popisků a polepení či jakýchkoli jiných zásahů do zboží včetně jeho balení, v opačném případě není nárok Odběratele na vrácení zboží dán. Odběratel vždy udá též důvod vrácení a přiloží reklamační protokol s dalšími podstatnými informacemi.
 5. Platební podmínky
  1. Odběratel se zavazuje řádně a včas uhradit za dodané zboží a služby kupní cenu včetně DPH.
  2. Úhrada objednaného zboží nebo služeb je realizována platbou v hotovosti v souladu s příslušnými právními předpisy o omezení plateb v hotovosti, nebo bankovním převodem na základě faktury. V případě platby bankovním převodem se za den zaplacení považuje den, kdy byla odpovídající finanční částka v plné výši připsána na bankovní účet Dodavatele.
  3. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je splatnost faktur stanovena na dobu 15 dnů od data jejich vystavení.
  4. V případě, že Odběratel neuhradí splatnou kupní cenu či jakoukoli její část nebo jakékoli platby v souvislosti se smlouvou, jejíž součástí jsou tyto Podmínky, řádně a včas, není Dodavatel povinen plnit své závazky dle příslušné smlouvy a/nebo jakékoli jiné smlouvy uzavřené s Odběratelem, jejichž součástí jsou tyto Podmínky, případně je Dodavatel oprávněn veškerá plnění pozastavit, a v tomto případě není Dodavatel v prodlení s dodáním produktů či jakýmikoli závazky resultujícími pro něj z příslušné smlouvy. Dodavatel má také právo požadovat zaplacení úroku z prodlení dle právních předpisů České republiky z neuhrazené části ceny.
 6. Vyšší moc
  1. Dodavatel neodpovídá za zpoždění nebo možnost splnění dodávky v důsledku vyšší moci.
  2. Dodavatel je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Odběratele a má právo buď prodloužit dodací lhůtu, nebo odstoupit od smlouvy. Odběrateli tímto nevzniká vůči Dodavateli žádné právo na náhradu škody vzniklé nesplněním objednávky.
 7. Závěrečná ustanovení
  1. Povinností Odběratele je podepsat dodací list či jiný předávací dokument potvrzující předání zboží (dále jen "dodací list") osobně, resp. statutárním orgánem (v případě, kdy je Odběratelem právnická osoba), prostřednictvím pověřeného zaměstnance nebo prostřednictvím jiné k tomuto pověřené osoby, a to s čitelným uvedením jména přebírající osoby a funkce. Podpisem dodacího listu Odběratelem či jím pověřenou osobou se má za to, že zboží bylo dodáno v souladu s objednávkou, na zboží v době předání nevázly zjevné vady a bylo dodáno v objednaném množství. Odběratel nabývá vlastnického práva ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny vč. DPH. Odběratel je oprávněn v rámci dohodnutých platebních podmínek se zbožím nakládat dle svých obchodních zvyklostí i před zaplacením kupní ceny.
  2. Odmítnutí podepsání dodacího listu bez vážného důvodu (jímž může být pouze dodání jiného zboží v rozporu s objednávkou či dodání zboží se zjevnými vadami), či opomenutí této povinnosti Odběratelem má důsledky, jako by byl dodací list Odběratelem podepsán okamžikem, kdy tuto skutečnost na dodacím listu vyznačí osoba, která zboží Odběrateli předávala, případně Dodavatel. V případě dodání objednaného zboží v menším, než objednaném množství, Odběratel přijme takto dodané zboží, podepíše dodací list a uvede na něm tuto skutečnost. Dodavatel následně dle svých provozních možností bez zbytečného odkladu dodá Odběrateli nedodané množství zboží.
  3. Přebírá-li za Odběratele zboží jiná osoba, než osobně Odběratel nebo statutární orgán Odběratele (v případě, kdy je Odběratelem právnická osoba), děje-li se tak ve sjednaném termínu a místě dodání zboží a dotčená osoba se osobě předávající zboží prezentuje jako osoba oprávněná zboží za Odběratele převzít, je Dodavatel v dobré víře a má se za to, že taková osoba je vždy oprávněna zboží za Odběratele převzít a její jednání Odběratele zavazuje.
  4. Nebezpečí škody na zboží přechází na Odběratele okamžikem převzetí zboží, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu Dodavatel umožní nakládat se zbožím v souladu se smlouvou a Odběratel zboží nepřevezme. V případech, kdy Odběratel má převzít zboží od jiné osoby, než je Dodavatel, nebo kdy Dodavatel je povinen předat zboží dopravci v určitém místě pro přepravu Odběrateli anebo smlouva zahrnuje povinnost Dodavatele odeslat zboží, avšak Dodavatel není povinen předat zboží dopravci v určitém místě, přechází nebezpečí škody na zboží na Odběratele v souladu s § 2122, § 2123 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
  5. Individuální ujednání odchylná od těchto Podmínek musí být v písemné formě.
  6. V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto Podmínek neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení těchto Podmínek. Neúčinné ustanovení se nahradí takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením.
  7. Veškeré vztahy mezi Dodavatelem a Odběratelem, které nejsou těmito Podmínkami a/nebo příslušnou smlouvou mezi Dodavatelem a Odběratelem upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.